Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi A.Ş A Card Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi şirketimize açıklamanıza konu olan; A Card Başvuru ve Bilgi Formu kapsamında A Card hamili olmanız dolayısıyla size daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi toplanması ve derlenmesi gibi amaçlarla islenmektedir.
Kişisel verileriniz ayrıca, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve alım motivasyonlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası; ticari elektronik ileti gönderiminin sağlanması ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesi; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların is birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile şirketimizin kısa, orta veya uzun vadede ticari politikalarının planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde islenecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde ve şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ii ortaklarımıza, tedarikçilerimiz (özellikle ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye ve ticari elektronik ileti gönderimi için hizmet aldığımız tedarikçilerimize), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. Kişisel veri işleme amaçları ile aktarı amaçları paralellik göstermektedir.
3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, Başvuru Formu ve hamili olarak kullanacağınız A Card ile yapacağınız işlemler vasıtasıyla, fiziki ve elektronik ortamda kısmen otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kanun’un 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ve Kanun’un 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir. Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi adına iletişim izniniz temin edilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklar
Kişisel verisi islenen gerçek kişilerin Kanun'un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.anatolium-marmara.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Kartal Ist Alışveriş Merkezi ve İşletmesi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirketimize iletmeniz durumunda, şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.