Yeni Üye GirişiKatılım Koşulları


A Card' ın mülkiyeti Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi A.Ş. (AVM)'ye aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur. İade edilmeyen kartlar, AVM tarafından her zaman iptal edilebilir. Başvuru formunun imzalanmasıyla işbu formdaki tüm şartlar kabul edilmiş sayılır.

Kart hamili, başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve AVM yetkilisine teslim ettikten sonra kartını teslim alır. Kart hamili, başvuru bilgilerini sisteme tanımladıktan ve sistem tarafından onaylandıktan sonra A Card'ın uyguladığı hediye, hediye çeki vb. diğer kampanyalardan faydalanabileceklerdir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki; kart talep başvurusunda bulunulması, AVM'ye hiçbir şekilde başvuruyu kabul etme ve kart düzenleme yükümlülüğü getirmez. A Card'ın, kart hamilinin ilk kullanımda alışverişlerinin sisteme girişi ile aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

A Card üzerinde adı ve soyadı yazılı kart hamilinden başkası tarafından kullanılamaz ve bir başka kişiye devredilemez.

AVM tarafından kartın başvuru formundaki belirtilen şartlara aykırı olarak kullanıldığı vb. durumları tespit edilmesi halinde, AVM tarafından kartın iadesi talep edilebilir, karta el koyabilir, kart iptal edilerek kullanılması durdurabilir.

Kart hamili tarafından altı (6) ay boyunca hiçbir işlem yapılmamış kartlar AVM tarafından pasife alınır. Kart hamilinin bilgilendirmesi sonrasında bir (1) yıl boyunca hiçbir işlem yapılmamış kartların AVM tarafından iptal edilme hakkı saklıdır.

Kart hamili olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Kart hamili kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmak yükümlülüğündedir.

Kart hamili, başvuru ve bilgi formunda verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul eder. Kart hamili formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan kart hamili sorumludur.

A Card sadece kart hamili tarafından Türkiye genelinde AVM'de ve AVM tarafından belirlenecek kampanyalar kapsamında kullanılacaktır. Aynı zamanda, AVM içerisinde kampanya ve hediye kazanımının geçerli olacağı mağazalar AVM tarafından belirlenecektir. AVM'de bulunan tüm mağazalarda A Card'ın geçerli olma zorunluluğu yoktur.

A Card hamili; A Card'a ilk başvuru yaparken ve sonrasında tam üyelik için verdiği tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. A Card hamili, A Card' m kullanımı sırasında, herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli her türlü yasayı ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini ve tüm kanun ve ilgili mevzuata uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

A Card hamili, üyeliğe ilişkin tüm davranışlarından (yazı, görsel, yorum) ve kendi her türlü kişisel işleminden hukuki ve cezai olarak kendisi sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk, A Card üyeliğinin sona ermesinden sonra dahi devam edecektir.

A Card hamili, A Card'a üye olurken belirlediği şifrenin başka kişiler tarafından ele geçirilmemesinden ve/veya bilinmemesinden sorumludur. Üye, şifrenin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve kullanılmasından doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve konuya ilişkin olarak AVM' nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

A Card hamili, A Card'ın tüm mülkiyet haklarının AVM'ye ait olduğunu ve A Card ismi ve logosu da dahil olmak üzere A Card'a ait fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm hakların izinsiz kullanımının ve izinsiz alıntıların yasak olduğunu beyan ve kabul eder.

A Card hamili, işbu başvuru ve bilgi formuna aykırı davrandığı takdirde, bu davranışı nedeniyle AVM' nin uğrayabileceği maddi ve manevi tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca her tür cezai sorumluluk da A Card üyesine aittir.

A Card hamili, AVM'ye vermiş olduğu kişisel bilgilerin, ilgili merciler tarafından hukuki yollarla istenmesi halinde mercilere verilebileceği hususunu kabul eder.

A Card üzerinden üyeler arasında kurulan/kurulacak tüm ilişkilerde sorumluluk üyelere aittir ve işbu ilişki AVM' nin sorumluluğunda değildir.

AVM telefon, elektronik posta, mesaj ve sair yollarda haber vererek veya gerekçe göstermeksizin A Card programını erteleme, iptal etme ve genel koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizli kişisel bilgilerin, AVM' nin ağır kusuru olmadan, başkaca üçüncü şahıslar veya bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesi halinde, AVM'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Kartın Çalınması ve Kaybolması


Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılmayacak şekilde bozulması halinde A Card hamili derhal durumu AVM'ye bildirecek ve AVM tarafından A Card iptal edilecektir. A Card hamili tarafından bildirimin yapılmadığı zamana kadar doğabilecek/oluşabilecek her türlü zarar, A Card hamilinin sorumluluğundadır.

A Card Başvuru ve Bilgi Formu'nun Yürürlüğü, Geçerlilik Süresi ve Sona Ermesi

Yukarıda da belirtildiği şekilde, A Card hamili başvuru ve bilgi formunu doldurup işbu formu kabul ettiği anda işbu form ile belirlenen şartları da kabul etmiş sayılır ve bu form taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

A Card üyeliği, üyeliğin sona ermesi ile kanuni sona erme hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sona erebileceği gibi, AVM tarafından da her daim tek taraflı olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erebilir.

İşbu formun iptali halinde genel şartlar da kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, formun içerik olarak iptali sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (örneğin Üyelerin sorumluluğu hususu vb. hususlar) iptal sonrasında bile geçerliliklerini koruyacaklardır.


İhtilaflar


İşbu forma ilişkin doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


Son Hükümler


İşbu form bir genel işlem şartı olarak addedilemez. A Card hamilinin işbu formda belirtilen hususlardan herhangi biri ile ilgili olarak kabul etmediği veya yorumda bulunmak istediği bir husus olması halinde A Card hamili tarafından bu form kabul edilmemeli ve söz konusu yorum veya husus AVM'ye yazılı olarak e-posta veya faks yoluyla bildirilmeli ve A Card tarafından da uygun bulunması halinde, A Card tarafından A Card hamilinin isteği doğrultusunda hazırlanacak yeni bir form imzalanmalıdır.

Üye, işbu başvuru ve bilgi formundaki bilgilerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme A Card hamili tarafından kabul edilmiştir.


Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi A.Ş. A Card Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “6698 sayılı Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi şirketimize açıklamanıza konu olan; A Card Başvuru ve Bilgi Formu kapsamında A Card hamili olmanız dolayısıyla size daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi toplanması ve derlenmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve alım motivasyonlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile şirketimizin kısa, orta veya uzun vadede ticari politikalarının planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve alım motivasyonlarına göre özelleştirilerek önerilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile şirketimizin kısa, orta veya uzun vadede ticari politikalarının planlanması ve icrası amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.anatolium-marmara.com internet adresinden erişilebilen Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, www.anatolium-marmara.com internet adresinde yer alan Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, başvuru formu ve hamili olarak kullanacağınız A Card ile yapacağınız işlemler vasıtasıyla, fiziki ve elektronik ortamda, başvuru formunun kurulması ve ifası ile kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerekli olduğu hallerde açık rızanızın elde edilmesine ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6698 sayılı Kanunu'nun 11. Maddesinde Düzenlenen Haklarınız Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin 6698 sayılı Kanunu'nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.anatolium-marmara.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirketimize iletmeniz durumunda, şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Kartal İst Alışveriş Merkezi ve İşletmesi A.Ş. A Card Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Metni


Yukarıda yer alan aydınlatma metni dogrultusunda, kisisel verilerinizin akdetmiş oldugunuz A Card Başvuru ve Bilgi Formu kapsamında; harcama alışkanlıklarınızın analiz edilerek, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve alım motivasyonlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla şirketimiz tarafından işlenmesini ve aşağıda yer alan iletişim bilgilerinize tanıtım, reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyor musunuz?